ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը (այսուհետ`Քրեակատարողական  վարչություն) հայտարարում է մրցույթ` Քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը (այսուհետ` Քրեակատարողական  վարչություն) հայտարարում է մրցույթ` Քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

1.ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության կազմ-վերլուծական և միջազգային համագործակցության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 04-Հ-3.1-8)

Իրականացնում է իր վրա դրված պարտականությունների ժամանակին և պատշաճ կատարումը: Համապատասխան հրամանի կամ ցուցումի հիման վրա մասնակցում է քրեակատարողական հիմնարկներում և ստորաբաժանումներում անցկացվող ուսումնասիրություններին, որոնց վերաբերյալ կազմում է տեղեկանք  և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնում բաժնի պետին: Օրենքով սահմանված կարգով քննարկում և ընթացք է տալիս ստացված առաջարկություններին, դիմումներին և բողոքներին և արդյունքների վերաբերյալ կազմում տեղեկանք, եզրակացություն կամ գրության նախագիծ և ներկայացնում բաժնի պետին: Կատարում է վարչության պետի և բաժնի պետի` իրենց լիազորությունների սահմաններում արձակած կամ տված հրամանները, հանձնարարականները ու ցուցումները:

        2.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ

 Բժշկական սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝(04-Հ-3.2-15)

Նշված մասնագետը  կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում: Իրականացնում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ: Ճիշտ և ժամանակին առաջարկություններ է ներկայացնում դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով  հայտերի վերաբերյալ: Սահմանված կարգով պահպանում է բժշկական փաստաթղթերը, դեղերը և բժշկական պարագաները:

 

3. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկ

Բժշկական սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ (04-Հ-3.2-10)

Նշված մասնագետը  կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում: Իրականացնում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ: Ճիշտ և ժամանակին առաջարկություններ է ներկայացնում դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով  հայտերի վերաբերյալ: Սահմանված կարգով պահպանում է բժշկական փաստաթղթերը, դեղերը և բժշկական պարագաները:

4. ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության նյութատեխնիկական   ապահովման բաժնի գլխավոր  մասնագետ (ծածկագիր՝ 04-Հ-2.2-5)

Իրականացնում է իր վրա դրված պարտականությունների ժամանակին և պատշաճ կատարումը: Համապատասխան հրամանի կամ ցուցումի հիման վրա կատարում և անփոփում է քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքներով կազմված տեղեկանքները և, ըստ անհրաժեշտության, առաջարկություններ է  ներկայացնում բաժնի պետին տնտեսական ապահովման բաժինների աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների վերացման ուղղությամբ կամ ծառայողական քննություն անցկացնելու վերաբերյալ:Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվությունների հիման վրա վերլուծում է հիմնարկների տնտեսական ապահովման բաժինների գործունեությունը և առաջարկություններ ներկայացնում դրանց գործունեության կատարելագործման վերաբերյալ: Կազմում է բաժնի աշխատանքային ծրագրի նախագիծը և ներկայացնում բաժնի պետին:

5.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ

5.1 Բժշկական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր 04-Հ-2.3-38)

Կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում:Կատարում է բժշկական բոլոր փաստաթղթերի ճիշտ և ամբողջական լրացում: Բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություն` հիվանդ կալանավորված անձին կամ դատապարտյալին այլ ստորաբաժանում փոխադրելու, բժշկական կոնսիլիում, խորհրդատվություն կամ բժշկական հանձնաժողովային քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

5.2 Բժշկական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ /հոգեբույժ/(ծածկագիր 04-Հ-2.3-56)

Կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում:Կատարում է բժշկական բոլոր փաստաթղթերի ճիշտ և ամբողջական լրացում: Բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություն` հիվանդ կալանավորված անձին կամ դատապարտյալին այլ ստորաբաժանում փոխադրելու, բժշկական կոնսիլիում, խորհրդատվություն կամ բժշկական հանձնաժողովային քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

6.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ

 Հիմնարկի բժշկական սպասարկման բաժնի պետ  (ծածկագիր՝ 04-Հ-2.2-20)

Ապահովում է կալանավորված անձանց և սատապարտյալների ամբուլատոր և ստացիոնար համալիր բժշկական օգնության կազմակերպումը և դրա կատարելագործումը, կազմակերպում է բաժնում բուժսանիտարական և բուժկանխարգելիչ աշխատանքների պլանավորումը և դրանց կատարումը, կազմակերպում և կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ճշգրիտ ախտորոշում, հետազոտում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հետևում է բժշկական փաստաթղթղերի լրացման ճշտությանը և ամբողջականությանը, դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով ճիշտ և ժամանակին ներկայացնում է հայտերը, կազմակերպում է բաժնի մասնագետների կողմից ամենօրյա այցելություններ պատժախցում գտնվող կալանավորված անձանց ու դատապարտյալներին, կատարելով նշումներ համապատասխան մատյանում:

 

7. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկ

Հիմնարկի երկրորդ կարգի մասնագետ / ծածկագիր (04-Հ-4.2-4)

Նշված մասնագետը ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարում է իր վրա դրված պարտականությունները,  մասնակցում է հիմնարկում անցկացվող խորհրդակցություններին, հիմնարկի ընդհանուր գործունեությանը վերաբերող այլ աշխատանքներին:

       

1-3 կետում նշված պաշտոննները զբաղեցնելու համար պահանջվում է բարձրագույն կրթություն և մասնագիտական բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ քաղաքացիական ծառայության կամ համայնքային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական ստաժ, կամ մինչև 2015 թ հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն 1 տարվա աշխատանքային ստաժ :

4-6 կետերում նշված պաշտոնները զբաղեցնելու համար  պահանջվում է մասնագիտական բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական հատուկ ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական հատուկ ծառայության ստաժ և քաղաքացիական հատուկ ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ  գիտական ստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա  մասնագիտական  աշխատանքային  ստաժ, կա  առնվազն  հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան:

         7-րդ կետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է առնվազն միջնակարգ կրթություն, ինչպես նաև իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում. 

- համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Մրցույթը կկայանա     20.02.2018թ.` ժամը 11.00-ին, ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության շենքում (ք. Երևան, Արշակունյաց 63):  

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները վարչություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 

* գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

* քաղաքացիական հատուկ ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,

 

*     հայտարարություն այն մասին, որ դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

 

* հայտարարություն` քաղաքացիական հատուկ ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվի /լեզուների/ տիրապետման մասին.

 

*    արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

 

 *    մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,

 

 *   անձնագրի պատճեն:  

 

ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ:

 

ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.30-ից մինչև 12.30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  է՝     05.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության կադրերի և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին (ք. Երևան, Արշակունյաց 63, հեռ. 060-37-37-55):

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները  չեն վերադարձվում:

ՀՀ Սահմանադրությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով  http://moj.am/storage/uploads/002.Sahm._New.pdf

Կից ներկայացնում ենք թեստավորման հարցաշարերը՝ ՔԿ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի, Քրեական և քրեադատավարական ոլորտը կարգավորող, Համապատասխան պետական մարմնի իրավական ակտեր, Գործառույթներինչպես նաև «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» օրենսդրության վերաբերյալ: