ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը (այսուհետ` Քրեակատարողական  վարչություն) հայտարարում է մրցույթ` Քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

1.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ     

 1.1 Բժշկական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր 04-Հ-2.3-56)

Կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում:Կատարում է բժշկական բոլոր փաստաթղթերի ճիշտ և ամբողջական լրացում: Բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություն` հիվանդ կալանավորված անձին կամ դատապարտյալին այլ ստորաբաժանում փոխադրելու, բժշկական կոնսիլիում, խորհրդատվություն կամ բժշկական հանձնաժողովային քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

 1.2 Բժշկական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 04-Հ-2.3-38)

Իրականացնում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ, բաժանմունքի պետին անհապաղ զեկուցում է հոգեկան խանգարումների, թունավորումների, վարակիչ հիվանդությունների ախտանիշների, տեղի ունեցած ծանր վնասվածքներով պատահարների, ինչպես նաև մահվան դեպքերի վերաբերյալ, բսժանմունքի պետին է ներկայացնում առաջարկություն` հիվանդ կալանավորված անձնին կամ դատապարտյալներին այլ ստորաբաժանում փոխադրելու, բժշկական կոնսիլիում, խորհրդատվություն կամ բժշկական հանձնաժողովային քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, կատարում է բժշկական բոլոր փաստաթղթղերի ճիշտ և ամբողջական լրացում:

2. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ

  Ինֆեկցիոն բաժանմունքի  գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 04-Հ-2.3-57)

Իրականացնում է  հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ,  բաժանմունքի պետին անհապաղ զեկուցում է հոգեկան խանգարումների, թունավորումների, վարակիչ հիվանդությունների ախտանիշների, տեղի ունեցած ծանր վնասվածքներով պատահարների, ինչպես նաև մահվան դեպքերի վերաբերյալ, բսժանմունքի պետին է ներկայացնում առաջարկություն` հիվանդ կալանավորված անձնին կամ դատապարտյալներին այլ ստորաբաժանում փոխադրելու, բժշկական կոնսիլիում, խորհրդատվություն կամ բժշկական հանձնաժողովային քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, կատարում է բժշկական բոլոր փաստաթղթղերի ճիշտ և ամբողջական լրացում:

Վաղ հայտնաբերում է վարակիչ հիվանդությունների դեպքերը  և տվյալ կալանավորված անձանց ու դատապարտյալների հետ շփում ունեցած անձանց նրանց նկատմամբ կանխարգ ելիչ և հակահամաճարակային միջոցառումներ: 

3.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ

    3.1 Բժշկական սպասարկման բաժնի պետ  (ծածկագիր՝ 04-Հ-2.2-20)

    Ապահովում է կալանավորված անձանց և սատապարտյալների ամբուլատոր և ստացիոնար համալիր բժշկական     

  օգնության կազմակերպումը և դրա կատարելագործումը, կազմակերպում է բաժնում բուժսանիտարական և 

  բուժկանխարգելիչ աշխատանքների պլանավորումը և դրանց կատարումը, կազմակերպում և կատարում է հիվանդ

  կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ճշգրիտ ախտորոշում, հետազոտում,

   բուժման մեթոդի ընտրություն, հետևում է բժշկական փաստաթղթղերի լրացման ճշտությանը և ամբողջականությանը,

  դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով ճիշտ և ժամանակին ներկայացնում է հայտերը, 

  կազմակերպում է բաժնի մասնագետների կողմից ամենօրյա այցելություններ պատժախցում գտնվող կալանավորված

  անձանց ու դատապարտյալներին, կատարելով նշումներ համապատասխան մատյանում:

  3.2  Սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ   

    (հոգեբան) (ծածկագիր 04-Հ-2.3-31)

  Նշված մասնագետը մասնակցում է բաժնի կողմից իրականացվող հոգեբանական աշխատանքների կատարմանը, իրականացնում է այցեր հոգեբանական օգնության  կարիք ունեցող կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին, կալանավորված անձանց և դատապարտյալների մոտ հոգեկան հիվանդության նախանշանների, սահմանային վիճակների կամ ինքնավնասման հակումների առկայության դեպքում այդ մասին անհապաղ զեկուցում է բաժնի պետին, իրականացնում է քրեակատարողական հիմնարկներում հացադուլ, ինքնավնասում, ինքնախեղում կատարած կալանավորված անձնաց և դատապարտյալների ընդունելություն, տրամադրում  է անհրաժեշտ տեղեկատվություն:    

4.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ

   Բժշկական սպասարկման բաժնի  գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 04-Հ-2.3-58)

Իրականացնում է  հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ,  բաժանմունքի պետին անհապաղ զեկուցում է հոգեկան խանգարումների, թունավորումների, վարակիչ հիվանդությունների ախտանիշների, տեղի ունեցած ծանր վնասվածքներով պատահարների, ինչպես նաև մահվան դեպքերի վերաբերյալ, բսժանմունքի պետին է ներկայացնում առաջարկություն` հիվանդ կալանավորված անձնին կամ դատապարտյալներին այլ ստորաբաժանում փոխադրելու, բժշկական կոնսիլիում, խորհրդատվություն կամ բժշկական հանձնաժողովային քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, կատարում է բժշկական բոլոր փաստաթղթղերի ճիշտ և ամբողջական լրացում:

 5.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկ

   Հաշվապահական հաշվառման  խմբի ղեկավար  (ծածկագիր`/ 04-Հ-2.3-8)

 Իրականացնում  է  խմբի աշխատանքների ղեկավարումը, միջոցներ է ձեռնարկում դրա կատարելագործման ուղղությամբ և համակարգում է հիմնարկի ֆինանuատնտեuական գործունեությունը: Կատարում է  աշխատանքի բաշխում և վերաբաշխում աշխատողների միջև:

Կազմակերպում է հաշվապահական հաշվառման խմբի աշխատանքները, կազմում է հիմնարկի բյուջետային գործունեության հաշվեկշիռը և ներկայացնում հիմնարկի պետին: Կազմակերպում և ղեկավարում է աշխատանքի վարձատրության  և այլ վճարումների կատարման հետ կապված աշխատանքները: Հuկողություն է իրականացնում հիմնարկի պահպանման համար նախատեuված բյուջետային ֆինանuավորման միջոցների նպատակային ծախuումների նկատմամբ: Ապահովում է հաշվապահական հաշվառման հաշվետվությունների ժամանակին ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները: Կազմակերպում և իրականացնում է ֆինանuահաշվային, գանձապետական գործառույթներ:

6.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ

6.1 Բժշկական սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝(04-Հ-3.2-20)

Նշված մասնագետը  կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում: Իրականացնում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ: Ճիշտ և ժամանակին առաջարկություններ է ներկայացնում դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով  հայտերի վերաբերյալ: Սահմանված կարգով պահպանում է բժշկական փաստաթղթերը, դեղերը և բժշկական պարագաները:

 6.2  Բժշկական սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝(04-Հ-3.2-15)

Նշված մասնագետը  կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում: Իրականացնում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ: Ճիշտ և ժամանակին առաջարկություններ է ներկայացնում դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով  հայտերի վերաբերյալ: Սահմանված կարգով պահպանում է բժշկական փաստաթղթերը, դեղերը և բժշկական պարագաները:

 7.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկ

  Բժշկական սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝(04-Հ-3.2-18)

Նշված մասնագետը  կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում: Իրականացնում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ: Ճիշտ և ժամանակին առաջարկություններ է ներկայացնում դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով  հայտերի վերաբերյալ: Սահմանված կարգով պահպանում է բժշկական փաստաթղթերը, դեղերը և բժշկական պարագաները:

 8. ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության կենցաղային ապահովման բաժնի առաջատար  մասնագետ (ծածկագիր՝ 04-Հ-3.1-5)

 Իրականացնում է իր վրա դրված պարտականությունների ժամանակին և պատշաճ կատարումը: Համապատասխան հրամանի կամ ցուցումի հիման վրա կատարում և անփոփում է քրեակատարողական հիմնարկներում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքներով կազմված տեղեկանքները և, ըստ անհրաժեշտության, առաջարկություններ է  ներկայացնում բաժնի պետին: Ամփոփում է հիմնարկներից ստացված հաշվետվությունները և անհրաժեշտության դեպքում կատարում ապրանքատեսականու վերաբաշխում: Կատարում է վարչության պետիկամ նրա` տվյալ ոլորտը համակարգող տեղակալի, բաժնի պետի` իրենց լիազորությունների սահմաններում արձակած կամ տված հրամանները, հանձնարարականներն ու ցուցումները:

 9.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկ

  Բժշկական սպասարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ (04-Հ-3.2-10)

Նշված մասնագետը  կատարում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ընդունում, ժամանակին և ամբողջական հետազոտում, ճշգրիտ ախտորոշում, բուժման մեթոդի ընտրություն, հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների դուրս գրման ներկայացում: Իրականացնում է հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ամենօրյա համայցեր, հիվանդության պատմագրերում կատարելով համապատասխան գրառումներ: Ճիշտ և ժամանակին առաջարկություններ է ներկայացնում դեղերի և բժշկական այլ պարագաների ստացման նպատակով  հայտերի վերաբերյալ: Սահմանված կարգով պահպանում է բժշկական փաստաթղթերը, դեղերը և բժշկական պարագաները:

10. ՀՀ արդարադատության նախարարության «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկ

  Ընդհանուր աշխատանքների խմբի երկրորդ կարգի մասնագետ ծածկագիր՝ (04-Հ-4.2-29)

 Հաշվառում և իրականացնում է խմբի թղթակցությունը, մուտքագրում և ժամանակին հիմնարկի աշխատողներին է հանձնում մուտք եղած փաստաթղթերը, կատարում է հիմնարկի պետի կամ խմբի ղեկավարի` իրենց լիազորությունների սահմանն երում արձակած կամ տված հրամանները, հանձնարարականները ու ցուցումները:

11.ՀՀ արդարադատության նախարարության «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկ

  Երկրորդ կարգի մասնագետ / ծածկագիր (04-Հ-4.2-4)

Ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարում է իր վրա դրված պարտականությունները,  մասնակցում է հիմնարկում անցկացվող խորհրդակցություններին, հիմնարկի ընդհանուր գործունեությանը վերաբերող այլ աշխատանքներին:

 1-5-րդ կետերում նշված պաշտոնները զբաղեցնելու համար  պահանջվում է մասնագիտական բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական հատուկ ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական հատուկ ծառայության ստաժ և քաղաքացիական հատուկ ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ  գիտական ստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա  մասնագիտական  աշխատանքային  ստաժ, կա  առնվազն  հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան:

 6-9-րդ կետերում նշված պաշտոնները զբաղեցնելու համար  պահանջվում է մասնագիտական բարձրագույն կրթություն , քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ քաղաքացիական ծառայության կամ համայնքային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական ստաժ, կամ մինչև 2015 թ հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն 1 տարվա աշխատանքային ստաժ :

 10-11-րդ կետերի պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է առնվազն միջնակարգ կրթություն, ինչպես նաև  իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

- անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում. 

- համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

Մրցույթը կկայանա     23.05.2018թ.` ժամը 11.00-ին, ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության շենքում (ք. Երևան, Արշակունյաց 63):  

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները վարչություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

* գրավոր դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

* քաղաքացիական հատուկ ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,

* հայտարարություն այն մասին, որ դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

* հայտարարություն` քաղաքացիական հատուկ ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվի /լեզուների/ տիրապետման մասին.

* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

 * մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,

 * անձնագրի պատճեն:

 ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ:

ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9.00-ից մինչև 18.00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  է՝ 07.05.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության կադրերի և անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին (ք. Երևան, Արշակունյաց 63, հեռ. 060-37-37-55):

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները  չեն վերադարձվում:

ՀՀ Սահմանադրությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով  http://moj.am/storage/uploads/002.Sahm._New.pdf

Կից ներկայացնում ենք թեստավորման հարցաշարերը՝ ՔԿ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի, Քրեական և քրեադատավարական ոլորտը կարգավորող, Համապատասխան պետական մարմնի իրավական ակտեր, Գործառույթներինչպես նաև «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» օրենսդրության վերաբերյալ: