15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1182-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ, ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՈՒ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 10-Ի N 413-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը փոփ. 18.05.17 N 542-Ն)

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 76-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով, «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի օրական միջին չափաբաժինները` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները` համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները` համաձայն N 3 հավելվածի.

4) հիմք ընդունելով բժշկի կողմից տրված եզրակացությունը կամ խորհրդատվությունը` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հղի, կերակրող մայր և (կամ) հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին տրամադրվում է սույն որոշման N 1 հավելվածով նախատեսված սննդատեսակներից պատրաստված համապատասխան ճաշատեսակներ: Հիմք ընդունելով բժշկի կողմից տրված եզրակացությունը կամ խորհրդատվությունը` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հղի, կերակրող մայր, անչափահաս և (կամ) հիվանդ կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին տրամադրվում է սույն որոշման N 4 հավելվածով նախատեսված հավելյալ սնունդ.

5) սույն որոշման N 1 հավելվածով նախատեսված սննդի օրական նվազագույն չափաբաժիններից ձավարեղենի, մակարոնեղենի, կարտոֆիլի, այլ բանջարեղենի նվազագույն չափաքանակները տրամադրվում են սեզոնային կարգով, իսկ ձավարեղենի, մակարոնեղենի, կարտոֆիլի, այլ բանջարեղենի օրական նվազագույն չափաբաժիններից շեղումներ թույլատրվում են՝ ապահովելով շաբաթական կտրվածքով օրական նվազագույն չափաբաժինների և տվյալ օրվա համար բավարար կալորիականության սննդի հատկացումը.

6) սույն որոշման N 1 հավելվածով նախատեսված սննդատեսակները ձեռք բերելիս և դրանց համապատասխան ճաշատեսակները պատրաստելիս հնարավորինս հաշվի են առնվում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող կալանավորված անձանց և դատապարտյալների կրոնական համոզմունքները, ինչպես նաև մշակութային առանձնահատկությունները (կենդանական ծագման սննդամթերք չօգտագործողներ):

(1-ին կետը լրաց. 18.05.17 N 542-Ն)

2. Իրենց մոտ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձինք ապահովվում են մանկական սնունդով, և նրանց երեխայի խնամքի համար տրամադրվում է հագուստ, կոշկեղեն ու փափուկ գույք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի N 815-Ն որոշմամբ սահմանված չափաբաժիններով և ժամկետներով՝ համաձայն NN 1, 2, 3, 4 և 9 հավելվածների:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները հաստատելու մասին» N 413-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

2015 թ. հոկտեմբերի 16

Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 18.05.17 N 542-Ն)

Սննդամթերքի անվանումը

Չափի միավորը (համաքաշ)

Քանակը

ժամանակաշրջանը

ժամանակաշրջանը

հուլիսի 1-ից

հոկտեմբերի 1-ից

1. Հաց, հացամթերք

Հաց և հացամթերք` պատրաստված ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից

գրամ

500

500

Ձավարեղեն

գրամ

80

120

Մակարոնեղեն

գրամ

30

30

2. Կարտոֆիլ
Կարտոֆիլ

գրամ

350

500

3. Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր

Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր

գրամ

350

250

4. Հյութ, մրգահյութ և միրգ
Հյութ, մրգահյութ և միրգ

միլի/գրամ

100 (200)

100 (200)

5. Կաթ և կաթնամթերք
Կաթ և կաթնամթերք (կաթի փոշի)

գրամ

100 (14.3)

100 (14.3)

Պանիր՝ ամսական 15 օր

գրամ

25

25

6. Միս և մսամթերք
Միս և մսամթերք՝ ամսական 16 օր

գրամ

90 (180)

90 (180)

7. Ձուկ և ձկնամթերք
Ձուկ, ձկնամթերք (ձուկ առանց գլխի) ամսական 8 օր

գրամ

100

100

8. Կարագ և բուսական յուղեր
Սերուցքային կարագ կամ այլ կենդանական ճարպեր

գրամ

15

15

Բուսական յուղ, ձեթ

միլի

30

30

9. Ձու
Հավի ձու՝ ամսական 6 օր

հատ

1

1

10. Այլ մթերք
Շաքար, շաքարավազ

գրամ

40

40

Կերակրի աղ՝ յոդացված

գրամ

5

5

Կերակրի աղ՝ խոշոր՝ տարեկան, յոդացված (նախատեսվում է բանջարեղենի թթվեցման համար)

գրամ

1100

1100

Թեյ (թեյաբույսեր)

գրամ

2

2

Տոմատի մածուկ

գրամ

5

5

Դափնետերև

գրամ

0.1

0.1

Չորս և ավելի ժամ տևողությամբ փոխադրման դեպքում կալանավորված անձին կամ դատապարտյալին տրվող սննդի չափաբաժինները
Հաց և հացամթերք՝ պատրաստված ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից

գրամ

450

450

Մսի կամ ձկան պահածո

գրամ

250

250

Մրգահյութ

միլի

200

200

Պանիր

գրամ

40

40

 

(հավելվածը խմբ. 18.05.17 N 542-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Անվանումը

Չափի
միավորը

Քանակը

Շահագործման
ժամկետը
(տարի)

1.

Տղամարդու բամբակյա կոստյում

լրակազմ

2

1

2.

Տղամարդու բանվորական կոստյում` աշխատող դատապարտյալին, արևապաշտպան գլխարկ

լրակազմ

1

1

3.

Տղամարդու բամբակյա վերնաշապիկ

հատ

2

1

4.

Տղամարդու ներքնազգեստ

լրակազմ

3

1

5.

Տղամարդու կաշվե կիսաճտքավոր կոշիկ

զույգ

1

2

6.

Տղամարդու կոշիկ

զույգ

1

1

7.

Տղամարդու բամբակյա կիսագուլպա

զույգ

6

1

8.

Բամբակյա գլխաշոր` գործվածքից

հատ

2

2

9.

Կնոջ բաճկոն` աստառապատ

հատ

1

2

10.

Բամբակյա զգեստ-կոստյում

լրակազմ

1

1

11.

Զգեստ` բամբակյա գործվածքից

հատ

1

1

12.

Կնոջ վերնաշապիկ` բամբակյա գործվածքից

հատ

2

1

13.

Բամբակյա խալաթ

հատ

1

1

14.

Կնոջ շապիկ

հատ

4

1

15.

Կրծկալ

հատ

4

1

16.

Կնոջ վարտիք

հատ

6

1

17.

Կնոջ բամբակյա կիսագուլպա

զույգ

3

1

18.

Բամբակյա գուլպա (զուգագուլպա)

զույգ

4

1

19.

Կնոջ կաշվե կիսաճտքավոր կոշիկ

զույգ

1

2

20.

Կնոջ կոշիկ

զույգ

2

1

21.

Ձմեռային գլխարկ

հատ

1

2

22.

Կիսաբրդյա ձեռնոց

զույգ

1

1

23.

Բամբակյա կիսավերարկու

հատ

1

2

24.

Հողաթափիկ, մաշիկ

զույգ

1

1

25.

Մանկական հագուստ՝ 1-3 տարեկան երեխաների առկայության դեպքում

հատ

6

1

 

(հավելվածը խմբ. 18.05.17 N 542-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆԿՈՂՆԱՅԻՆ ՈՒ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

NN
ը/կ

Անվանումը

Չափի
միավորը

Քանակը կամ քաշը

Շահագործման
ժամկետը

Անկողնային պարագաներ

1.

Ծածկոց

հատ

1

2 տարի

2.

Ներքնակ

հատ

1

2 տարի

3.

Բարձ

հատ

1

2 տարի

4.

Սավան

հատ

4

1 տարի

5.

Բարձի երես

հատ

3

1 տարի

6.

Երեսսրբիչ

հատ

4

1 տարի

7.

Հիգիենիկ սրբիչ

հատ

2

1 տարի

Հիգիենիկ պարագաներ

1.

Օճառ` տնտեսական

գրամ

200

ամսական

2.

Օճառ` ձեռքի

գրամ

100

ամսական

3.

Լվացքի փոշի (1 կգ լվացքի հաշվարկով)

գրամ

40

ամսական

4.

Սպասք լվանալու նյութեր

գրամ

30

ամսական

5.

Ատամի մածուկ

մլ

50

ամսական

6.

Ատամի խոզանակ

հատ

1

1 տարի

7.

Զուգարանի թուղթ

հատ

2

ամսական

8.

Մեկանգամյա օգտագործման սափրող սարք

հատ

3

ամսական

9.

Կանացի հիգիենայի միջոցներ

հատ

10

ամսական

Իրենց մոտ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձանց համար հիգիենիկ պարագաներ

1.

Մանկական օճառ

գրամ

200

ամսական

2.

Լվացքի փոշի

գրամ

1000

ամսական

3.

Մանկական տակդիր

հատ

4

1 օր

4.

Մանկական կերակրաշիշ

հատ

2

6 ամիս

5.

Մանկական հիգիենիկ խոնավ անձեռոցիկ

հատ

2

ամսական

6.

Ծծակ

հատ

2

1 տարի

7.

Մանկական տաշտ

հատ

1

 3 տարի

 

(հավելվածը խմբ. 18.05.17 N 542-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1182-Ն որոշման

ԲԺՇԿԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՀՂԻ, ԿԵՐԱԿՐՈՂ ՄԱՅՐ, ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԻՎԱՆԴ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՆՆԴԻ ՕՐԱԿԱՆ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ

Անվանումը

Չափի միավորը

Քանակը

Կարագ կամ բուսական յուղ (ձեթ)

գրամ/միլի

25

Պանիր

գրամ

 20

Վարսակաձավար

գրամ

20

 

(հավելվածը լրաց. 18.05.17 N 542-Ն)